ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιβάλλον

1. Περιβαλλοντικές μελέτες.

2. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO – 14001.