ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

ISO

CERT

1. Μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας        ISO – 9001:2000.

2. Μελέτες συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης      ISO – 14001.

3. Μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τροφίμων HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ - 1416 και το νέο πρότυπο ISO - 22000.

4. Μελέτες συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας της εργασίας OHSAS – 18001.

5. Μελέτες συστημάτων διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής AGRO 2.1 - 2.2

6. Μελέτες συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων EUREPGAP