ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ναυπηγικά

1. Μελέτες FRP σκαφών αναψυχής και αλιευτικών.

2. Ναυπηγικά σχέδια.

3. Υπολογισμοί αντοχών.

4. Τεχνικοί φάκελοι CE σκαφών.

5. Οργάνωση λειτουργίας παραγωγικών μονάδων FRP σκαφών.