ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ηλεκτρομηχανολογικά

1. Πιστοποιήσεις προϊόντων.

2. Βιομηχανική ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνία, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα).

3. Οργάνωση λειτουργίας παραγωγικών μονάδων.

4. Μελέτες βιομηχανικών αυτοματισμών.

5. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες - Μελέτες πυρασφαλείας.

Πιστοποιήσεις προϊόντων – μηχανημάτων

Η σήμανση CE (Certificate of conformity) στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, πιστοποιεί και δηλώνει στις αρχές και τους καταναλωτές ότι έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις, απαιτήσεις και προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο της συμβατότητας του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, την σύνταξη του σχετικού τεχνικού φακέλου, την διαδικασία για την δοκιμή (εφόσον απαιτείται) και την πιστοποίηση μέσω διαπιστευμένου φορέα.

 

Βιομηχανική ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνία, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα)

Με τον όρο βιομηχανική ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται η εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής κατοχύρωση της ιδέας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, για κάθε πρωτότυπη διάταξη, κατασκευή, σχέδιο ή μηχανή και πιστοποιείται μετά από συγκεκριμένη διαδικασία από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Η ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την διαδικασία αυτή και περιλαμβάνει τόσο την αποτύπωση ή/και την σχεδίαση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν, όσο και την τεχνική και νομική τεκμηρίωση.

 

Οργάνωση λειτουργίας παραγωγικών μονάδων

 

 

 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ή/και την επίβλεψη της κατασκευής στα πιο κάτω πεδία:

- Πυρασφάλεια (παθητική και ενεργητική πυροπροστασία)

- Βιομηχανικό αυτοματισμό

- Ηλεκτρικά ισχυρά και ασθενή

- Υδραυλικά

- Υδραυλικά υπό πίεση

- Θέρμανση – Αερισμό – Κλιματισμό