ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφάλεια και Υγεία της εργασίας

1. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

2. Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας.

3. Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

4. Μελέτες βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Sevezo II).

5. Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων.

6. Συγκρότηση Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

7. Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας.

8. Διερεύνηση ατυχημάτων.

9. Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας της εργασίας OHSAS – 18001.