ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πλαίσιο κειμένου: ISO
CERT 
Πλαίσιο κειμένου: Ασφάλεια και Υγεία της εργασίας 
Πλαίσιο κειμένου: Ηλεκτρομηχανολογικά 
Πλαίσιο κειμένου: Ναυπηγικά 
Πλαίσιο κειμένου: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
Πλαίσιο κειμένου: Περιβαλλοντικά

Η ΕΡΓΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πιο κάτω τομείς: